Open navigation

Công văn 1087/TCHQ-GSQL Số lượng gỗ nhập khẩu từ Campuchia


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số:  1087 / TCHQ - GSQL 

V/v số lượng gỗ NK

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.


Trả lời công văn số  2882 / HQLA - NV  ngày 25/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Long An báo cáo vướng mắc số lượng nhập khẩu từ Campuchia của Công ty TNHH TM DV XNK Nam Thuận Khang theo văn bản cho phép của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Qua việc kiểm tra, xác minh về số lượng gỗ nhập khẩu của Công ty TNHH TM DV XNK Nam Thuận Khang theo 02 công văn số  1518 / TCHQ - GSQL  và số  1519 / TCHQ - GSQL  ngày 17/02/2014 thì chỉ có sự nhầm lẫn về số lượng gỗ trên từng văn bản còn tổng số lượng gỗ trên 02 văn bản trên đúng như hợp đồng mua bán Công ty đã ký với nước ngoài, doanh nghiệp không có dấu hiệu gian lận, làm giả chứng từ.


Đồng thời, hiện nay thủ tục nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số  2577 / TTg - KTN  ngày 16/12/2014 và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số  28 / TCHQ - GSQL  ngày 06/01/2015.


Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện việc làm thủ tục nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia theo đúng quy định hiện hành./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.