Open navigation

Công văn 1088/TCHQ-TXNK Thời hạn nộp thuế phí bản quyền, phí giấy phép


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1088 / TCHQ - TXNK 

V/v: thời hạn nộp thuế phí bản quyền, phí giấy phép

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris.

(Đ/c: Cây số 8, Quốc lộ 1, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Tp.Cần Thơ).


Trả lời công văn số  642 / VPM - KT  ngày 02/10/2014 của Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris kiến nghị vướng mắc về thời hạn nộp thuế nhập khẩu liên quan đến phí bản quyền và phí giấy phép quy định tại Điểm 1.2.5.4 Điều 14 Thông tư  205 / 2010 / TT - BTC , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Tiếp thu kiến nghị của Công ty, Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính xem xét quy định rõ thời hạn nộp tiền thuế của phí bản quyền, phí giấy phép tại Thông tư thay thế Thông tư  128 / 2013 / TT - BTC .


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Vinataba- Philip Morris biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ Tài chính (để báo cáo);

  • Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính);

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.