Open navigation

Công văn 1093/TCHQ-TXNK Khai bổ sung thuế xăng dầu nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1093 / TCHQ - TXNK 

V/v: khai bổ sung thuế xăng dầu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP Cần Thơ.


Trả lời công văn số  2142 / HQCT - NY  ngày 10/12/2014 của Cục Hải quan TP Cần Thơ về vướng mắc khai bổ sung thuế hàng xăng dầu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư  139 / 2013 / TT - BTC  ngày 9/10/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp chưa có giá chính thức khi đăng ký tờ khai hải quan, thương nhân thực hiện nộp thuế theo quy định tại khoản 8 Điều 20 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. Theo khoản 8 Điều 20 nêu trên và khoản 1 Điều 131 Thông tư  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp nộp bổ sung tiền thuế chênh lệch giữa giá chính thức và giá tạm tính ngay tại thời điểm chốt giá chính thức (ngày phát hành hóa đơn chính thức) thì không bị tính chậm nộp (không phụ thuộc vào ngày nộp hóa đơn thương mại bản chính thức). Trường hợp nộp bổ sung tiền thuế chênh lệch sau thời điểm chốt giá chính thức thì bị tính chậm nộp kể từ ngày chốt giá chính thức đến ngày nộp thuế.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Cần Thơ được biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK - QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Hải Trang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.