Open navigation

Công văn 1100/TCHQ-TXNK Phân loại, áp mã số máy biến điện và máy biến dòng sử dụng điện môi trường lỏng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1100 / TCHQ - TXNK 

V/v: phân loại máy biến điện sử dụng điện môi trường

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia

(18, Trần Nguyên Hãn, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội)


Trả lời công văn số  5049 / EVNNPT - VT  ngày 2.12.2014 của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia về việc phân loại, áp mã số đối với các mặt hàng máy biến áp điện và máy biến dòng điện sử dụng điện môi lỏng dùng cho thiết bị đo lường; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số  156 / 2011 / TT - BTC  ngày 14.11.2011 của Bộ Tài chính;


Căn cứ các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số  157 / 2011 / TT - BTC  ngày 14.11.2011 của Bộ Tài chính; Thông tư số  193 / 2012 / TT - BTC  ngày 15.11.2012 và Thông tư số  164 / 2013 / TT - BTC  ngày 15.11.2013 của Bộ Tài chính;


Căn cứ Thông tư số  49 / 2010 / TT - BTC  ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; thì:


  • Mặt hàng máy biến áp điện sử dụng điện môi lỏng, dùng cho thiết bị đo lường, có công suất danh định không quá 1KVA và điện áp tối đa từ 110kV trở lên thuộc mã số 8504.21.10 tại Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam; Mã số tương ứng tại chương 98 là 9813.00.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.


  • Mặt hàng máy biến dòng sử dụng điện môi lỏng, dùng cho thiết bị đo lường, có công suất danh định không quá 1kVA và điện áp tối đa từ 110kV trở lên thuộc mã số 8504.21.99 tại Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.


Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để  b / cáo) ;

  • Vụ Chính sách thuế - BTC (để  p / hợp) ;

  • Vụ Pháp chế - BTC (để  p / hợp) ;

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.