Open navigation

Công văn 1103/TCHQ-TXNK Thuế giá trị gia tăng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp theo Luật số 71/2014/QH13


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1103 / TCHQ - TXNK 

V/v: thuế GTGT máy móc, thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp theo Luật số  71 / 2014 / QH13 

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Vụ Chính sách thuế.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  156 / HQBN - NV  ngày 26/01/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn thuế GTGT mặt hàng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Vướng mắc tại công văn số  156 / HQBN - NV  ngày 26/01/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh liên quan đến quy định tại Luật số  71 / 2014 / QH13  sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Do đó, Tổng cục Hải quan xin chuyển công văn số  156 / HQBN - NV  ngày 26/01/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh để Vụ Chính sách thuế xử lý.


Trân trọng cảm ơn sự phối hợp trong công tác của Quý cơ quan ./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ tỉnh Bắc Ninh;

  • Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.