Open navigation

Công văn 484/TCT-CS Kê khai nộp lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  484 / TCT - CS

V/v Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: - Bộ Giao thông vận tải;

- Cục Đăng kiểm Việt Nam.


Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của một số địa phương về những vướng mắc khi thực hiện thông tư số  34 / 2013 / TT - BTC  ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính và Thông tư số  55 / 2014 / TT -  BGTVT ngày 20/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải trong việc kê khai nộp lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


- Tại Khoản 2, Điều 4, Thông tư số  34 / 2013 / TT - BTC  ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  124 / 2011 / TT - BTC  ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:


“2. Thay thế Khoản 5, Điều 6 bằng Khoản 5 mới như sau:


“5. Ôtô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô mức thu là 2%. Riêng:

Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung.


Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.


Cơ quan thuế xác định mức thu lệ phí trước bạ xe ô tô trên cơ sở:


  • Số chỗ ngồi trên xe ôtô được xác định theo thiết kế của nhà sản xuất.


  • Loại xe được xác định như sau:


Trường hợp xe nhập khẩu căn cứ xác định của cơ quan Đăng kiểm ghi tại mục “Loại phương tiện” của Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới nhập khẩu do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp;

Trường hợp xe sản xuất, lắp ráp trong nước thì căn cứ vào mục “Loại phương tiện” ghi tại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp ráp hoặc Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng dùng cho xe cơ giới.


Trường hợp tại mục “Loại phương tiện” (loại xe) của các giấy tờ nêu trên không xác định là xe ô tô tải thì áp dụng tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người.


Cơ quan Công an cấp biển số đăng ký xe kiểm tra loại xe, nếu phát hiện Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới nhập khẩu do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp hoặc Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng dùng cho xe cơ giới ghi chưa đúng loại xe ô tô tải hoặc ô tô chở người dẫn đến việc áp dụng mức thu lệ phí trước bạ xe chưa phù hợp thì thông báo kịp thời với cơ quan Đăng kiểm để xác định lại loại phương tiện trước khi cấp biển số. Trường hợp cơ quan Đăng kiểm xác định lại loại phương tiện dẫn đến phải tính lại mức thu lệ phí trước bạ thì cơ quan Công an chuyển hồ sơ kèm tài liệu xác minh sang cơ quan thuế để phát hành thông báo thu lệ phí trước bạ theo đúng quy định.”


- Tại Khoản 6, Điều 1, Thông tư số  55 / 2014 / TT - BGTVT ngày 20/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số  31 / 2011 / TT - BGTVT  ngày 15/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu:


+ Tại Khoản 6, Điều 1 quy định về hồ sơ đăng ký kiểm tra như sau:


“6. Miễn nộp tài liệu giới thiệu tính năng và thông số kỹ thuật quy định tại khoản 3 và tài liệu khí thải quy định tại điểm b khoản 4 Điều này đối với xe cơ giới nhập khẩu cùng kiểu loại với loại xe đã được kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận chất lượng).”


+ Tại Khoản 1, Điều 3 quy định


“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2014.”


Theo hướng dẫn của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại công văn số  4835 / ĐKVN - VAQ  ngày 5/11/2014 về việc thông tin về văn bản mới ban hành của Bộ Giao thông vận tải thì “Kể từ ngày 15/11/2014, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ không cấp bản chính Liên 2 (Liên sử dụng để kiểm định lần đầu) của Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu và Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu gồm: Ô tô sát xi (kể cả ô tô sát xi có buồng lái và ô tô sat xi không có buồng lái); Ô tô tải (tự kéo, đẩy, nâng, hạ thùng hàng) không thùng (kiểu Arm-roll, hook lìt); Ô tô tải (không thùng); Xe gồm ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc) không tham gia giao thông đường bộ, các trung tâm đăng kiểm căn cứ vào bản sao Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng có xác nhận của cơ sở sản xuất, lắp ráp và thông tin liên quan đến kiểu loại xe đã được chứng nhận trên trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam để kiểm định lưu hành;

Kể từ ngày 15/12/2014, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ không cấp bản chính Liên 2 đối với tất cả các xe cơ giới nhập khẩu (gồm ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc). Để phục vụ công tác kiểm định lần đầu, các Trung tâm đăng kiểm, sử dụng thông tin liên quan đến xe nhập khẩu đã được chứng nhận trên trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.”


Như vậy, kể từ ngày 15/12/2014 Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ không cấp bản chính liên 2 đối với tất cả các xe cơ giới nhập khẩu. Theo đó, Cơ quan thuế khi xác định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô nhập khẩu sẽ không có Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (liên 2).


Để có căn cứ trong việc xác định loại xe phục vụ công tác xác định mức thu lệ phí trước bạ và đăng ký xe. Tổng cục Thuế đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu cho chủ tài sản.


Tổng cục Thuế rất mong được sự phối hợp công tác của Quý cơ quan./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ Công an;

  • Vụ Pháp chế, Vụ CST (BTC);

  • Vụ Pháp chế (TCT);

  • Cục Thuế thành phố Hà Nội;

  • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.