Open navigation

Công văn 2635/BTC-TCHQ Tạm thời chưa thu thuế hàng hóa nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2635 / BTC - TCHQ 

V/v tạm thời chưa thu thuế hàng hóa NK và thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại thông báo số  339 / TB -  VPCP ngày 25/8/2014 của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện các dự án xây dựng cầu Nhật Tân, đường hai đầu cầu và đường nối sân bay Nội Bài - cầu Nhật Tân, Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:


Đối với các dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường nối hai đầu cầu; Dự án đường nối sân bay Nội Bài - cầu Nhật Tân do Bộ Giao thông vận tải chưa bố trí vốn đối ứng để nộp thuế nên các nhà thầu nước ngoài chưa nộp thuế đúng hạn, thì được xử lý như sau:


1/ Về thuế đối với hàng hóa nhập khẩu:


Căn cứ quy định tại Điều 49, Điều 50 Luật quản lý thuế, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14, khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Khoản 4 điều 5 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số  71 / 2014 / QH13 ; khoản 7 Điều 4 Nghị định  91 / 2014 / NĐ - CP  ngày 1/10/2014 của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại thông báo số  339 / TB - VPCP ngày 25/8/2014 của Văn phòng Chính phủ; thì:


Hàng hóa do các nhà thầu nước ngoài nhập khẩu thuộc các dự án nêu trên được tạm thời chưa thu thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng kể từ ngày giải phóng hàng đến khi Bộ Giao thông vận tải bố trí được vốn đối ứng để nộp thuế, nhưng tối đa không quá 02 năm kể từ ngày được giải phóng hàng hóa và không bị tính chậm nộp đối với số tiền thuế được tạm thời chưa thu.


Số tiền thuế được tạm thời chưa thu không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa bố trí để nộp thuế.


Khi Bộ Giao thông vận tải bố trí được vốn đối ứng, các nhà thầu nước ngoài phải nộp ngay số tiền thuế còn nợ. Trường hợp Bộ Giao thông vận tải đã bố trí vốn đối ứng nhưng nhà thầu nước ngoài chậm nộp thuế thì phải tính tiền chậm nộp kể từ ngày được bố trí vốn đối ứng đến khi thực nộp thuế

Việc tạm thời chưa thu thuế chỉ áp dụng đối với các Nhà thầu nước ngoài thuộc danh sách các nhà thầu nước ngoài nêu tại công văn số  13924 / BGTVT - CQLXD  ngày 4/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải (gửi kèm), không áp dụng đối với nhà thầu Việt Nam.


Thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền tạm thời chưa thu thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 133 Thông tư  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.


2/ Về thuế giá trị gia tăng trong nước của nhà thầu nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam:


Căn cứ quy định tại Điều 49, Điều 50 Luật quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14, khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Khoản 4 điều 5 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số  71 / 2014 / QH13  và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại thông báo số  339 / TB - VPCP ngày 25/8/2014 của Văn phòng Chính phủ; thì:


Tạm thời chưa thu thuế giá trị gia tăng đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện Dự án xây dựng cầu Nhật Tân, đường nối hai đầu cầu và Dự án đường nối sân bay Nội Bài - cầu Nhật Tân.


Thời gian được tạm thời chưa thu thuế giá trị gia tăng cho đến khi Bộ Giao thông vận tải bố trí được vốn đối ứng cho nhà thầu nước ngoài. Trong thời gian tạm thời chưa thu thuế giá trị gia tăng nhà thầu nước ngoài không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền NSNN chưa thanh toán phát sinh trong thời gian NSNN chưa thanh toán.


Trong thời gian tạm thời chưa thu thuế giá trị gia tăng, nếu Bộ Giao thông vận tải bố trí được vốn đối ứng để thanh toán, các nhà thầu nước ngoài phải nộp ngay số tiền thuế đã được tạm thời chưa thu.


Thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền việc tạm thời chưa thu thuế thực hiện theo quy định hiện hành.


Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);

  • Bộ Giao thông vận tải (để p/h t/h);

  • TCT, TCHQ (để c/đ t/h)

  • Lưu: VT, TCHQ

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.