Open navigation

Công văn 2323/BTC-TCT Sử dụng mẫu chứng từ thu thuế đối với hộ khoán


BỘ TÀI CHÍNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2323 / BTC - TCT 

V/v sử dụng mẫu chứng từ thu thuế đối với hộ khoán.

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được ý kiến phản ánh của cơ quan thuế địa phương và người nộp thuế về việc vướng mắc khi sử dụng mẫu chứng từ thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4 Điều 2 Luật số  71 / 2014 / QH13  sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 quy định:

"1. Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

…”

Để phù hợp với việc nộp thuế TNCN của cá nhân kinh doanh theo quy định tại Luật số  71 / 2014 / QH13  thì cơ quan thuế sử dụng mẫu biên lai thuế - mẫu CTT 50 ban hành kèm theo Quyết định số  1042 / 1998 / QĐ - BTC  ngày 15/8/1998 về việc ban hành mẫu biên lai thuế để lập và cấp cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán đi nộp thuế GTGT, TNCN, TTĐB.

Mẫu Biên lai thuế CTT50 đã in được sử dụng cho đến hết, sau đó chuyển sang in Biên lai thuế CTT50 theo mẫu mới (dự thảo kèm theo). Khi sử dụng mẫu CTT50 theo mẫu cũ, cơ quan thuế thực hiện ghi bổ sung tại chỉ tiêu "Số thuế phải nộp theo thông báo" nội dung: "thuế GTGT", "thuế TNCN", "thuế TTĐB" trên biên lai.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết ./.Nơi nhận :

  • Như trên;

  • Vụ PC, CST-BTC;

  • Website Tổng cục Thuế;

  • Lưu: VT, TCT

TL. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn


Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế

Cơ quan thu:...

...............

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên lai thuế (Liên 1: Báo soát)

Mẫu: CTT 50

Ký hiệu: Quyển số: Số:

Họ tên người nộp thuế................................................... Mã số........................

Địa chỉ..............................................................................................................

Căn cứ thông báo nộp thuế của...... Số:..... ngày.... tháng.... năm 199... Nội dung thu:.................................

Số thuế phải nộp theo thông báo

Tổng số thuế phải nộp..................................

- Thuế GTGT:……………………………

- Thuế TNCN:…………………………….

- Thuế TTĐB:……………………………

........................................

Số thuế nộp kỳ này

Số thuế nợ kỳ trước (nếu có) Tổng cộng số thuế nộp

:....................................

:....................................

:.....................................

Số tiền bằng chữ...........................................

Ngày..... tháng.... năm 199....

Người viết biên lai Người thu tiền

(Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên)

Chú ý:

  • Liên 1: Báo soát

  • Liên 2: Giao người nộp tiền

  • Liên 3: Lưu

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.