Open navigation

Công văn 594/TCT-TNCN Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi phí đi lại, phòng ở


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 594 / TCT - TNCN

V/v: Chính sách thuế TNCN đối với khoản chi phí đi lại, phòng ở.

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH đầu nối điện tử Kyocera Việt Nam

(Địa chỉ: tầng trệt, nhà xưởng số 2, B-1, KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên )

Trả lời công văn số 1501 - 01 / TC - KT ngày 15/01/2015 của Công ty TNHH đầu nối điện tử Kyocera Việt Nam phản ánh vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) liên quan đến chi phí vé máy bay, đi lại tiền thuê phòng ở, ...của nhân viên Nhật Bản được công ty TNHH Kyocera Connector products tại Nhật Bản cử đến làm việc tại Công ty TNHH đầu nối điện tử Kyocera Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111 / 2013 / TT - BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"2. ...Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

...

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức :

...đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang

phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

đ.4.1) Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan

hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

đ.4.3) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp khoản chi phí vé máy bay, chi phí đi lại, tiền thuê phòng ở, ... mà .công ty TNHH Kyocera Connector products tại Nhật Bản chi cho các nhân viên người Nhật Bản đến làm việc tại công ty TNHH đầu nối điện tử Kyocera Việt Nam nếu đủ điều kiện được xác định là công tác phí theo chính sách và các quy định về đi công tác của công ty TNHH Kyocera Connector products tại Nhật Bản thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN

của các nhân viên. Phần chi công tác phí vượt mức tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty TNHH đầu nối điện tử Kyocera Việt Nam được biết ./.Nơi nhận:

  • Như trên

  • Cục Thuế tỉnh Hưng Yên;

  • Vụ Pháp chế;

  • Lưu: VT, TNCN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT.VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Duy Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.