Open navigation

Công văn 171/GSQL-GQ1 Quy định về kiểm dịch thực vật đối với pallet gỗ


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  171 / GSQL - GQ1 

V/v quy định về kiểm dịch thực vật đối với pallet gỗ

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Makita Việt Nam.

(Đ/c: Kho 6, Block 16, 18L1-2, Đường số 3, KCN VSIP II, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)


Trả lời công văn số 10/02/2015/CV-XNK ngày 10/02/2015 của Công ty TNHH Makita Việt Nam về việc quy định về kiểm dịch thực vật đối với pallet gỗ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Các vấn đề vướng mắc nêu tại công văn số 10/02/2015/CV-XNK dẫn trên theo phản ánh của Công ty có liên quan đến các quy định về kiểm dịch thực vật đối với pallet gỗ và việc sử dụng chứng thư hun trùng để kiểm dịch thực vật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Bào vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để được hướng dẫn thực hiện cụ thể.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c Vũ Ngọc Anh-PTCT (để  b / cáo) ;

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGNgô Minh Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.