Open navigation

Công văn 1731/TCHQ-GSQL Tạm nhập khẩu động cơ xe mô tô thay thế động cơ bị hỏng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  1731 / TCHQ - GSQL 

V/v tạm nhập khẩu động cơ xe mô tô thay thế động cơ bị hỏng

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Đại sứ quán nước Cộng hòa Achentina tại Việt Nam.


Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán nước Cộng hòa Achentina tại Việt Nam và xin hân hạnh phúc đáp công hàm số  07 / 2015  ngày 23/01/2015 của Đại sứ quán về việc tạm nhập 01 động cơ xe mô tô nhãn hiệu BMW GS 1200 đã qua sử dụng (số máy 122EF150771720) để thay thế cho động cơ hỏng (số máy 122EF20086050), hiện chiếc xe mô tô nêu trên đang được lưu giữ tại kho ngoại quan ICD Mỹ Đình - Hà Nội theo ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải tại công văn số  6234 / BGTVT - VT  ngày 29/05/2014. Về việc này, Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có ý kiến như sau:


Theo công văn số  6234 / BGTVT - VT  dẫn trên thì công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu du lịch và đầu tư Hồ Gươm là đơn vị thực hiện đoàn Caravan”Los Piyus” gồm mô tô, ô tô và thực hiện các thủ tục liên quan. Căn cứ mục 7 phần II phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì động cơ xe mô tô đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu, theo đó thẩm quyền cho phép tạm nhập là Thủ tướng Chính phủ, do vậy đề nghị đại sứ quán hướng dẫn Công ty liên hệ với Bộ Công Thương để được hướng dẫn.


Trường hợp Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép tạm nhập đề nghị Công ty liên hệ với Cục hải quan TP Hà Nội để được giám sát, quản lý trong quá trình sửa chữa, thay thế động cơ và phải đảm bảo trong thời gian sửa chữa xe không được đưa vào sử dụng, sau khi hoàn tất việc thay thế động cơ, xe được lưu giữ tại kho ngoại quan ICD Mỹ Đình cho đến khi tham gia giao thông lần 2 theo nội dung công văn số  6234 / BGTVT - VT  ngày 29/05/2014 của Bộ Giao thông Vận tải.


Khi tái xuất xe mô tô nêu trên qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - tỉnh Tây Ninh, Công ty phải làm thủ tục tái xuất động cơ hỏng đã được thay thế.


Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin gửi tới Đại sứ quán nước Cộng hòa Achentina tại Việt Nam lời chào trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ HTQT (Bộ Tài chính);

  • Cục XNK- Bộ Công Thương (để phối hợp);

  • Cục HQ: tỉnh Tây Ninh; TP Hà Nội (để  th / hiện) ;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.