Open navigation

Công văn 1733/TCHQ-GSQL Chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón vô cơ


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  1733 / TCHQ - GSQL 

V/v cung ứng xăng dầu cho các DNCX trong KCX và công nghiệp Linh Trung III Trảng Bàng

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: - Bộ Công Thương;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của Hải quan địa phương về việc Công ty TNHH Sepzone Linh Trung (Việt Nam) thực hiện chức năng cung ứng xăng dầu cho các doanh nghiệp chế xuất trong Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III Trảng Bàng; Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý Bộ nội dung sau:


Tại các công văn số  4541 / TM - ĐT  ngày 07/10/1999, số  1382 / TM - ĐT  ngày 29/3/2000 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) và công văn số  2215 / BCT - XNK  ngày 21/3/2014 của Bộ Công Thương; các công văn số  7030 / BKH - KCN  ngày 27/10/1999, số  7699 / BKH - KCN  ngày 25/11/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đồng ý để Công ty TNHH Sepzone Linh Trung (Việt Nam) làm đầu mối cung ứng xăng dầu cho các doanh nghiệp thuộc Khu chế xuất Sài Gòn Linh Trung thông qua Công ty xăng dầu Khu vực II. Do vậy, để có cơ sở hướng dẫn hải quan địa phương thực hiện, Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Bộ có ý kiến về việc Công ty TNHH Sepzone Linh Trung (Việt Nam) cung ứng xăng dầu cho các doanh nghiệp chế xuất trong Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III Trảng Bàng, Tây Ninh.


Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Bộ tham gia ý kiến về nội dung nêu trên để Tổng cục Hải quan có cơ sở hướng dẫn hải quan địa phương và doanh nghiệp thực hiện thống nhất.


Trân trọng sự hợp tác của Quý Bộ./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh (để theo dõi);

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.