Open navigation

Công văn 1962/TCHQ-GSQL Vướng mắc xác nhận trên Giấy phép CITES


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1962 / TCHQ - GSQL

V/v vướng mắc xác nhận trên Giấy phép CITES

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.


Trả lời công văn số  269 / HQLA - NV  ngày 11/02/2014 của Cục Hải quan tỉnh Long An báo cáo vướng mắc khi thực hiện xác nhận trên giấy phép CITES đối với lô hàng thuộc diện phải có Giấy phép CITES xuất khẩu chuyển của khẩu qua đường hàng không, Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung điểm 2 công văn số  751 / TCHQ - GSQL  ngày 28/01/2015 của Tổng cục Hải quan như sau:


Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc diện phải có Giấy phép CITES, cho phép các doanh nghiệp được lựa chọn thực hiện xác nhận trên Giấy phép CITES tại Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất khẩu hoặc Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan xuất khẩu lô hàng. Việc xác nhận trên Giấy phép CITES tại Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất khẩu cũng thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số  751 / TCHQ -  GSQL ngày 28/01/2015 của Tổng cục Hải quan, theo đó việc xác nhận số lượng thực xuất, cửa khẩu xuất, ngày thực xuất, chữ ký, chức danh và đóng dấu tại ô số 14 và xác nhận số vận đơn tại ô số 15 giấy phép CITES thực hiện trên cơ sở các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan xuất khẩu có xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát và vận tải đơn.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Long An biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ các tỉnh, TP (để  t / hiện) ;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Hoàng Việt Cường

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.