Open navigation

Công văn 2007/TCHQ-TXNK Thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2007 / TCHQ - TXNK

V/v thuế chống bán phá giá

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Daiichi Kinzoku Việt Nam.

(Lô 29B, KCN Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  DKV / BT150214  ngày 14/02/2015 của Công ty TNHH Daiichi Kinzoku Việt Nam về vướng mắc trong việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh thực hiện. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh để được giải quyết theo quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Daiichi Kinzoku Việt Nam được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh;

  • Lưu: VT, TXNK(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.