Open navigation

Công văn 566/TCT-CS Xử lý vi phạm pháp luật về thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 566 / TCT - CS

V/v xử lý vi phạm pháp luật về thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng


Trả lời công văn số 2245 / CT - Ktr1 ngày 1/12/2014 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về việc xử lý khoản tiền phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra, sau khi trao đổi với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, các Vụ thuộc Bộ Tài chính và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


  • Tại khoản 3 Điều 103 Luật Quản lý thuế thì hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế bao gồm: "3. Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn".


  • Tại khoản 2 Điều 109 Luật quản lý thuế quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm pháp luật về thuế: "2. Đối với hành vi quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật này thì thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế".


  • Tại Nghị định số 164 / 2003 / NĐ - CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2004 - 2006.


  • Tại Nghị định số 108 / 2006 / NĐ - CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư


  • Tại Nghị định số 24 / 2007 / NĐ - CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2007-2008.


Căn cứ quy định nêu trên và theo hướng dẫn tại công văn số 16064 / BTC - TCT ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính thì: trường hợp Công ty cổ phần cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng đã nộp đầy đủ số tiền thuế thiếu vào NSNN thì không tính tiền phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, Công ty phải nộp đầy đủ số tiền chậm nộp tính trên số thuế TNDN truy thu do không được ưu đãi thuế TNDN vào ngân sách nhà nước.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hải Phòng được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định./.


Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Các Vụ: PC, CST, TCDN (BTC);

  • Vụ Pháp chế (TCT);

  • Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.