Open navigation

Công văn 570/TCT-TNCN Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 570 / TCT - TNCN

V/v hướng dẫn thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lâm Đồng


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 205 / CT - TNCN ngày 23/01/2015 của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng đề nghị hướng dẫn về thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán đối với trường hợp của bà Đoàn Thị Chi. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Nội dung vướng mắc của Bà Đoàn Thị Chi đã được hướng dẫn tại công văn số 18323 / BTC - TCT ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính trả lời Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về việc xác định rõ nghĩa vụ thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần (bản photocopy đính kèm). Đề nghị Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng thực hiện theo công văn số 18323 / BTC - TCT của Bộ Tài chính.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng biết và hướng dẫn thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bà Nguyễn Thị Chi (đ/c:Số 2/15 - QL 20 Phú Thạch, Hiệp Thạch, Đức Trọng, Lâm Đồng)

  • Vụ Pháp chế (TCT);

  • Website Tổng cục Thuế;

  • Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG QL THUẾ TNCN 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Duy Minh

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.