Open navigation

Công văn 2339/TCHQ-TXNK Trừ lùi Danh mục máy móc, thiết bị là tổ hợp dây chuyền đăng ký theo máy chính


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2339 / TCHQ - TXNK

V/v trừ lùi Danh mục máy móc, thiết bị là tổ hợp dây chuyền đăng ký theo máy chính

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.


Trả lời công văn số 523 / HQQN - TXNK ngày 12/3/2015 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh báo cáo về vướng mắc trong quá trình làm thủ tục đăng ký Danh mục máy móc, thiết bị là tổ hợp dây chuyền tính thuế theo máy chính quy định tại Điều 97 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Điều 97 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính;


Trên cơ sở đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 523 / HQQN - TXNK nêu trên;


Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ hồ sơ, đối chiếu với thực tế hàng hóa nhập khẩu, thực hiện:


  1. Hướng dẫn Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long (Công ty) lập danh mục chi tiết về tên hàng, số lượng và có ghi chú rõ ràng từng chi tiết, linh kiện thuộc các máy móc, thiết bị nào của “Hệ thống cáp treo đôi đảo chiều” theo từng lần nhập khẩu, căn cứ hóa đơn thương mại và khai báo trên tờ khai hải quan trên hệ thống VNACCCS / VCIS ;


  2. Hướng dẫn Chi cục Hải quan Cái Lân lập sổ theo dõi riêng các lô hàng nhập khẩu theo từng máy móc, thiết bị đã đăng ký của Hệ thống cáp treo đôi đảo chiều. Việc trừ lùi trên phiếu trừ lùi sẽ thực hiện sau khi kết thúc việc nhập khẩu lô hàng cuối cùng của từng máy móc, thiết bị.


  3. Hướng dẫn Công ty tổng hợp các tờ khai đã nhập khẩu và nộp tài liệu thiết kế kỹ thuật (trong trường hợp cần thiết), đồng thời cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai chính xác, trung thực của 2 loại tài liệu trên trong thời hạn 15 ngày kể từ khi doanh nghiệp kết thúc việc nhập khẩu lô hàng cuối cùng của mỗi máy móc, thiết bị của hệ thống để cơ quan hải quan kiểm tra và trừ lùi số lượng của từng máy móc, thiết bị đã đăng ký trong danh mục trên phiếu theo dõi trừ lùi.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.