Open navigation

Công văn 1893/VPCP-KGVX Hướng dẫn sáp nhập các trung tâm trên địa bàn cấp huyện


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 1893 / VPCP - KGVX

V/v hướng dẫn sáp nhập các trung tâm trên địa bàn cấp huyện

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 • Bộ Nội vụ.


Xét đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Văn bản số 642 / LĐTBXH - TCDN ngày 27 tháng 02 năm 2015) về việc hướng dẫn sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp trên địa bàn cấp huyện, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:


 1. Việc sáp nhập 03 trung tâm cấp huyện (Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp) được thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 64 / NQ - CP ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ;


 2. Về tên gọi: trung tâm mới có tên gọi là Trung tâm giáo dục nghề nghiệp;


 3. Về trình tự, thủ tục sáp nhập: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 55 / 2012 / NĐ - CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;


 4. Về tổ chức hoạt động: giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp (theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp và Luật giáo dục năm 2005), có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 • UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

 • Văn phòng Quốc hội;

 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TTK HĐGD TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: HC, PL, TCCV;

 • Lưu: VT, KGVX(3). ĐND.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Khắc Định

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.