Open navigation

Công văn 836/BHXH-CSXH Cấp và sử dụng mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (C65-HD)


BẢO HIỂM XÃ HỘI

VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 836 / BHXH - CSXH

V/v cấp và sử dụng mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (C65-HD)

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.


Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) nhận được Công văn số 125 / BHXH - CĐBHXH ngày 26/01/2015 của BHXH thành phố Đà Nẵng, báo cáo kết quả làm việc với Bệnh viện 199 thuộc Bộ Công an và Bệnh viện Quân y 17 thuộc Bộ Quốc phòng cụ thể như sau: Hiện nay BHXH Công an nhân dân chưa triển khai việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu C65- HD) trong toàn hệ thống ngành Công an; BHXH Bộ Quốc phòng chỉ đạo chỉ cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho quân nhân và người lao động trong lực lượng vũ trang vì vậy Bệnh viện Quân y 17 không cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người lao động ngoài quân đội.


Để thực hiện thống nhất, đảm bảo quyền lợi đối với người lao động đề nghị BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân căn cứ Khoản 3, Mục I, Thông tư liên tịch số 11 / 1999 / TTLT - BYT - BHXH ngày 22/6/1999 của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia BHXH và hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 3789 / BHXH - CSXH ngày 07/10/2014 về việc mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Ban Thực hiện chính sách BHXH).


(Gửi kèm bản phô tô Công văn số 125 / BHXH - CĐBHXH nêu trên)./.Nơi nhận:

- Như trên;

- P.TGĐ Đỗ Thị Xuân Phương (để b/c);

- Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH (để b/c);

- BHXH thành phố Đà Nẵng;

- Lưu: VT, CSXH.
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH

PHÓ TRƯỞNG BAN


Hoàng Thị Kim Dung

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.