Open navigation

Công văn 239/GSQL-GQ2 Thanh khoản loại hình sản xuất xuất khẩu trên hệ thống VNACCS-VCIS


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  239 / GSQL - GQ2

V/v: thanh khoản loại hình sản xuất xuất khẩu trên hệ thống  VNACCS / VCIS 

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH VKX.

(Đ/c: 139 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội)


Trả lời công văn số  150316 / VKX  ngày 16/3/2015 của Quý Công ty về việc thanh khoản loại hình sản xuất xuất khẩu trên hệ thống  VNACCS / VCIS , Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 39 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính và Điều 23 Thông tư số  22 / 2014 / TT - BTC  ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính thì việc quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu thực hiện theo nguyên tắc “Tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư phải có trước tờ khai xuất khẩu sản phẩm”. Theo đó, trường hợp Công ty sử dụng tờ khai nhập khẩu đăng ký sau ngày tờ khai xuất khẩu để thực hiện thanh khoản, quyết toán là không đúng với quy định hiện hành.


Đề nghị Công ty có văn bản giải trình lý do, nêu rõ các tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu đã đưa vào quyết toán, chưa đưa vào quyết toán để Chi cục nơi làm thủ tục quyết toán xem xét, giải quyết.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH VKX biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ2 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.