Open navigation

Công văn 243/GSQL-GQ3 Tạm nhập động cơ xe ô tô nguyên chiếc tái xuất dưới dạng linh kiện


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  243 / GSQL - GQ3 

V/v: tạm nhập động cơ xe ô tô nguyên chiếc tái xuất dưới dạng linh kiện

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội


Ngày 18/3/2015 của Công ty TNHH Quốc tế Delta có công văn số  150302 / CV -  Delta về việc ghi tại trích yếu gửi Cục Giám sát Quản lý về Hải quan. Về việc này, Cục Giám sát Quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Để có cơ sở trả lời, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội nghiên cứu nội dung đề nghị của Công ty TNHH Quốc tế Delta tại công văn 20 150302 / CV - Delta dẫn trên (bản sao kèm) và đề xuất ý kiến giải quyết báo cáo về Cục GSQL trước ngày 06/4/2015.


Cục Giám sát Quản lý về Hải quan để ghi Cục Hải quan thành phố Hà Nội nghiên cứu đề xuất báo cáo nội dung nêu trên./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.