Open navigation

Công văn 2529/TCHQ-GSQL Xuất khẩu than cám


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2529 / TCHQ - GSQL 

V/v xuất khẩu than cám

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương).


Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của Hải quan địa phương trong việc thực hiện chính sách xuất khẩu than cám, cụ thể như sau:


Tại Thông báo số  49 / TB - VPCP  ngày 12/02/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương “chỉ đạo các đơn vị liên quan từ năm 2015 không được xuất khẩu than cám, điều chỉnh hợp lý kế hoạch khai thác và dự trữ than để đảm bảo cho sản xuất điện trong các năm 2018-2020”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Theo quy định tại Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20/11/2013 thì mặt hàng than cám không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu; Theo Thông báo số  49 / TB - VPCP  dẫn trên, Phó Thủ tướng giao trách nhiệm cho Bộ Công Thương để “chỉ đạo các đơn vị có liên quan từ năm 2015 không được xuất khẩu than cám...”. Để có cơ sở pháp lý yêu cầu doanh nghiệp không được xuất khẩu mặt hàng than cám, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Năng lượng nghiên cứu, báo cáo trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản pháp lý để các Bộ, Ngành, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp liên quan có cơ sở pháp lý thực hiện.


  2. Trong thời gian chờ chỉ đạo bằng văn bản pháp lý của cơ quan có thẩm quyền, đề nghị Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương có ý kiến cụ thể việc xuất khẩu than cám hiện nay được thực hiện theo các văn bản quy định nào.


Mong nhận được ý kiến của Quý Tổng cục trước ngày 31/3/2015 để Tổng cục Hải quan kịp thời hướng dẫn Hải quan địa phương và doanh nghiệp thực hiện. Trân trọng cám ơn sự phối hợp của Quý Tổng cục./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.