Open navigation

Công văn 724/GSQL-GQ3 Cấp Giấy phép nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  724 / GSQL - GQ3 

V/v cấp Giấy phép nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội


Trả lời công văn số  1609 / HQHN - GSQL  ngày 20/5/2016 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô quà biếu, tặng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Liên quan đến việc nhập khẩu xe dưới dạng quà biếu, tặng ngoài quy định hiện hành. Ngày 26/5/016, Tổng cục Hải quan có công văn mật số  116 / TCHQ -  GSQL về việc tăng cường công tác quản lý đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu, tặng. Theo đó, Tổng cục lưu ý trong việc cấp giấy phép nhập khẩu, thủ tục nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu, tặng, trong đó lưu ý trường hợp mối quan hệ giữa bên cho và bên nhận chưa đủ thuyết phục thể hiện được sự hợp tác giúp đỡ nhau trong thời gian hoạt động kinh doanh của mỗi bên. Theo báo cáo của Cục Hải quan Hà Nội thì công ty đã có văn bản giải trình về quá trình hợp tác, mối quan hệ giữa Công ty CP Quốc tế Ngọc Hà và công ty Contruction Inc, do vậy đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội xem xét thực hiện việc cấp phép theo thẩm quyền.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để  b / cáo) ;

  • Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.