Open navigation

Công văn 734/GSQL-TH Vướng mắc chữ ký trên C/O mẫu E


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  734 / GSQL - TH 

V/v vướng mắc trên C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.


Trả lời công văn số  3740 / HQHP - GSQL  ngày  21 / 0 / 2016  của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về vướng mắc liên quan đến chữ ký trên các C/O mẫu E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Để xác định tính hợp lệ của C/O, Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O xác minh các C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.