Open navigation

Công văn 739/GSQL-TH Nộp bổ sung C/O


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  739 / GSQL - TH

V/v nộp bổ sung C/O

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai


Trên cơ sở nội dung trao đổi tại cuộc họp ngày 20/5/2016 giữa Cục Giám sát quản lý và Cục Hải quan Đồng Nai về các trường hợp vướng mắc về tính hợp lệ C/O, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Đối với vướng mắc liên quan đến C/O mẫu JV, số tham chiếu 150048287176001909 cấp ngày 29/6/2015 (đề cập tại công văn số  1616 / HQĐNa - GSQL)  liên quan đến sự khác biệt mã số khai báo trên C/O và mã số trên tờ khai hải quan nhập khẩu: Cục Giám sát quản lý đang tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Nhật Bản. Trong quá trình chờ kết quả xác minh, cơ quan hải quan có thể xem xét giải trình của doanh nghiệp đối với các nghi ngờ để xác định tính hợp lệ của C/O và xác định xuất xứ lô hàng. Trong trường hợp cơ quan hải quan xác định hàng hóa khai báo trên C/O chính là hàng hóa nhập khẩu nhưng có khác biệt về các phân loại mã số giữa nước xuất khẩu và nhập khẩu, nếu doanh nghiệp cung cấp được chứng từ chứng minh hàng hóa theo mã số mà cơ quan hải quan xác định trên tờ khai nhập khẩu (392690) vẫn thỏa mãn quy tắc xuất xứ CTSH (quy tắc xuất xứ đối với hàng hóa mã số 3926 là LVC40% hoặc CTSH theo quy định tại Phụ lục 2, Thông tư  10 / 2009 / TT - BCT  ngày 18/5/2009), thì việc khác biệt này được xem xét chấp nhận.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo cho đơn vị được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.