Open navigation

Công văn 2340/TCT-DNL Khai, nộp thuế giá trị gia tăng tập trung


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2340 / TCT - DNL 

V/v khai, nộp thuế GTGT tập trung

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  146 / 2016 / CV - TPB - TCH  ngày 01 tháng 03 năm 2016 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Ngân hàng TPbank) về việc khai thuế GTGT tập trung. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại Điểm 1c Điều 11 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số  83 / 2013 / NĐ - CP  ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về khai thuế GTGT:


"c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế …".


Căn cứ theo quy định trên, Ngân hàng TMCP Tiên Phong và các chi nhánh phải thực hiện khai, nộp thuế GTGT tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý Hội sở chính và các chi nhánh của Ngân hàng.


Để giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc khai, nộp thuế GTGT và phù hợp với mô hình hoạt động, mô hình hạch toán kế toán tập trung của Ngân hàng TPbank trong điều kiện khai, nộp đủ số thuế GTGT phải nộp của toàn ngân hàng, Tổng cục Thuế chấp thuận cho Ngân hàng Tpbank được khai tập trung thuế GTGT tại Hội sở chính từ kỳ tính thuế tháng  07 / 2016 . Cụ thể:


  • Về thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Ngân hàng TPbank thực hiện kê khai, nộp tập trung thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại Hội sở chính. Việc kê khai và nộp thuế cho các địa phương được thực hiện theo phương thức 2% tính trên doanh thu chịu thuế của từng chi nhánh trực thuộc, căn cứ vào Bảng kê  01 - 6 / GTGT  ban hành theo Thông tư  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 16/11/2013 của Bộ Tài chính đến khi cơ quan thuế có hướng dẫn mới về tiêu thức phân bổ số GTGT phải nộp thì thực hiện phân bổ theo hướng dẫn mới. Ngân hàng lập chứng từ nộp thuế GTGT cho địa phương có Hội sở chính và từng địa phương có chi nhánh, đơn vị trực thuộc. Trên chứng từ nộp thuế phải ghi rõ nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi Hội sở chính đăng ký kê khai thuế và địa phương nơi có chi nhánh, đơn vị trực thuộc. Đề nghị Ngân hàng TPbank liên hệ với Cục Thuế địa phương nơi có chi nhánh hoạt động để được cấp được cấp Mã số thuế vãng lai (Mã số thuế 10 chữ số của Hội sở chính) dùng để nộp số thuế được phân bổ. Ngân hàng TPbank sử dụng mã số vãng lai khi lập chứng từ chuyển tiền nộp thuế phân bổ cho các cơ quan Thuế địa phương. Đối với mã số thuế của Chi nhánh đã được cấp trước đây (13 số), Ngân hàng TPbank dùng để nộp các khoản thuế phí phát sinh trực tiếp tại chi nhánh (nếu có như: thuế Môn bài, thuế phí khác); đồng thời phải đáp ứng được yêu cầu triển khai nộp thuế điện tử tại các địa phương.


  • Về thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Ngân hàng TPbank thực hiện khai, nộp tập trung thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp tại Hội sở chính dựa trên giá trị gia tăng từ hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý của toàn ngân hàng trong từng kỳ tính thuế theo Mẫu  03 / GTGT  ban hành kèm theo Thông tư số  119 / 2014 / TT - BTC  ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính, số thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp phân bố cho các địa phương được xác định theo phương thức 2% tính trên doanh thu chịu thuế của từng chi nhánh trực thuộc, căn cứ vào mẫu Bảng kê  01 - 6 / GTGT  ban hành kèm theo Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính cho đến khi cơ quan thuế có hướng dẫn mới về tiêu thức phân bổ số GTGT phải nộp thì thực hiện phân bổ theo hướng dẫn mới. Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế, ngân hàng cần rà soát số liệu không để tình trạng tổng số thuế GTGT phải nộp phân bổ cho các địa phương được xác định theo phương thức 2% tính trên doanh thu chịu thuế của từng chi nhánh trực thuộc lớn hơn số thuế GTGT phải nộp của toàn ngân hàng.


  • Về hóa đơn đầu vào, đầu ra: Từ ngày 01/ 07 / 2016  trở đi, toàn bộ hóa đơn đầu vào, đầu ra của Ngân hàng TPbank được thống nhất ghi theo thông tin của Hội sở chính.


Cục Thuế TP Hà Nội có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT đối với NSNN của Ngân hàng TPbank. Cục Thuế địa phương cần đối chiếu số thuế GTGT phải nộp của Ngân hàng TPbank thì liên hệ với Cục Thuế TP Hà Nội để thực hiện công việc.


Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

  • Vụ KK, PC (TCT);

  • Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Ngọc Minh

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.