Open navigation

Công văn 35839/CT-HTr Giải đáp chính sách thuế áp dụng thuế suất 0% dịch vụ xuất khẩu


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  35839 / CT - HTr 

V/v giải đáp chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh 

(Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, P.Quán Thánh, Q.Đống Đa, Hà Nội) MST: 0105797456


Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số  22 / TTHT - HCQT  ngày 29/04/2016 của Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


Căn cứ Khoản 10 Điều 7 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số  209 / 2013 / NĐ - CP  ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định giá tính thuế GTGT:


+ Tại điểm b khoản 1 Điều 9 quy định về thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu:


“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.


Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:


b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:


  • Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;


  • Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;


…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp cho các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam và tiêu dùng tại Việt Nam nên thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.


Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ phòng Kiểm tra thuế số 5 để được hướng dẫn cụ thể.


Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng KT5

  • Phòng Pháp chế;

  • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGMai Sơn

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.