Open navigation

Công văn 1339/BHXH-KHTC Mở tài khoản thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn tại hệ thống BIDV


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1339 / BHXH - KHTC 

V/v mở tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN tại hệ thống BIDV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam từ 01/05/2015, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh mở tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN (gọi chung là thu bảo hiểm) tại hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) tại Thành phố Hồ Chí Minh và các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức.


BHXH TP Hồ Chí Minh thông báo đến đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

 1. Đối với các đơn vị đang tham gia và nộp tiền thu bảo hiểm tại BHXH Thành phố Hồ Chí Minh, có mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại BIDV. Đề nghị đơn vị chuyển tiền thu bảo hiểm theo thông tin dưới đây:

  • Tên giao dịch: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh


   - Số tài khoản: 310.1000.9832.01.4


  • Ngân hàng: TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 2. Đối với các đơn vị đang tham gia và nộp tiền thu bảo hiểm tại 11 BHXH quận, huyện (1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức), có mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại BIDV: Đề nghị chuyển tiền thu bảo hiểm về BHXH các quận nêu trên theo danh sách dưới đây:


STT

Đơn vị

Ngân hàng

Số tài khoản

1

BHXH Quận 1

BIDV Sở giao dịch 2

130.1000.9832.02.1

2

BHXH Quận 3

BIDV Bắc Sài Gòn

313.1000.9832.03.3

3

BHXH Quận 4

BIDV Nam Sài Gòn

132.1000.9832.04.3

4

BHXH Quận 5

BIDV Sài Gòn

140.1000.9832.05.1

5

BHXH Quận 6

BIDV Chợ Lớn

141.1000.9832.06.7

6

BHXH Quận 10

BIDV Ba Tháng Hai

147.1000.9832.07.7


7

BHXH Quận 11

BIDV Tây Sài Gòn

311.1000.9832.08.4

8

BHXH Quận Bình Thạnh

BIDV Gia Định

135.1000.9832.09.9

9

BHXH Quận Phú Nhuận

BIDV Phú Nhuận

315.1000.9832.10.7

10

BHXH Quận Tân Bình

BIDV Tân Bình

368.1000.9832.11.2

11

BHXH Quận Thủ Đức

BIDV Đông Sài Gòn

314.1000.9832.12.8

Trân trọng thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh biết để thực hiện theo đúng hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Kế hoạch Tài chính) để được hướng dẫn, giải quyết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PGĐ (phụ trách thu);

 • Website;

 • Lưu: VT, KHTC

GIÁM ĐỐC


Cao Văn Sang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.