Open navigation

Công văn 5500/NHNN-TTGSNH ngày 21/07/2015 Thoái vốn của Doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức tín dụng cổ phần

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5500/NHNN-TTGSNH

V/v thoái vốn của DNNN tại các tổ chức tín dụng cổ phần

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước;
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố;
 - Các tổ chức tín dụng cổ phần.

Liên quan việc thoái vốn của doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước (DNNN) trong lĩnh vực ngân hàng theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/9/2014 (Quyết định số 51), ngày 25/3/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Công văn số 1821/NHNN-TTGSNH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng cổ phần đặt trụ sở chính và các tổ chức tín dụng cổ phần (TCTD) hướng dẫn việc thoái vốn của DNNN tại TCTD.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị Quý đơn vị khẩn trương triển khai việc thoái vốn của các DNNN tại TCTD theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 1821/NHNN-TTGSNH nêu trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xem xét, giải quyết (Liên hệ Phòng Quản lý các Ngân hàng thương mại trong nước, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - số điện thoại: 0439.39.22.57).

 

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
 Nguyễn Phước Thanh

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.