Open navigation

Công văn 3630/TCT-DNL Kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại đơn vị hạch toán phụ thuộc


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3630 / TCT - DNL 

V/v kê khai nộp thuế TNDN tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2014.


Kính gửi: Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số  532 / TLVN - TCKT  ngày 02/07/2014 về việc kê khai nộp thuế TNDN tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc; và công văn số  630b / TLVN - TCKT  ngày 05/08/2014 giải trình bổ sung về việc kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty mẹ của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam. Sau khi tham khảo ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam như sau:

Điểm 1 Điều 12 Chương II Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và nghị định số  83 / 2013 / NĐ - CP  ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

"...đ) Đối với các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty có đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc nếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

e) Trường hợp đơn vị thành viên có hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh chung của tập đoàn, tổng công ty và hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác đó thì đơn vị thành viên khai thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

Trường hợp cần áp dụng khai thuế khác với hướng dẫn tại điểm này thì tập đoàn kinh tế, tổng công ty phải báo cáo với Bộ Tài chính để có hướng dẫn riêng."

Theo báo cáo của Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam cung cấp cho thấy Tổng Công ty có 04 đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc là: Công ty Thương mại Thuốc lá, Công ty Xuất nhập khẩu thuốc lá, Công ty Thương mại Miền Nam và Trung tâm đào tạo Vinataba; thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại Cục Thuế TP. Hà Nội, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh; kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tập trung tại Tổng công ty. Tổng Công ty báo cáo Bộ Tài Chính, đề nghị đồng ý cho Công ty mẹ thực hiện kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp chung cho phần kinh doanh của mình và của các đơn vị phụ thuộc.

Điểm 3 Điều 38 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số  3165 / QĐ - BTC  ngày 15/05/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam quy định:

"3. Tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính của đơn vị phụ thuộc được hạch toán tập trung tại VINATABA".

Căn cứ hướng dẫn tại các văn bản pháp luật, báo cáo của Tổng Công ty, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam đã được Bộ Công Thương ban hành, Tổng cục Thuế đồng ý với đề xuất của Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam về việc thực hiện kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp chung cho phần kinh doanh của Tổng Công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc tại Cục Thuế TP. Hà Nội

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty thuốc lá Việt Nam biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên

  • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để bc);

  • Cục Thuế TP. Hà Nội, Cục thuế TP Hồ Chí Minh;

  • Vụ PC, Cục TCDN, CS (BTC);

  • Vụ PC(2b), CS, KK (TCT);

  • Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.