Open navigation

Công văn 3979/BHXH-CSYT Thanh toán chi phí xét nghiệm HIV


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3979 / BHXH - CSYT 

V/v thanh toán chi phí xét nghiệm HIV

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Bộ Y tế


Ngày 26/8/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư số  33 / 2011 / TT - BYT  quy định việc xét nghiệm HIV bắt buộc trong một số trường hợp cần thiết để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh. Tại khoản 2, Điều 3 của Thông tư có quy định: chi phí xét nghiệm HIV đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 1 của Thông tư được quỹ bảo hiểm y tế chi trả theo phạm vi quyền lợi được hưởng khi người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế.


Tuy nhiên, khoản 3, Điều 1 của Thông tư số  33 / 2011 / TT - BYT  quy định xét nghiệm HIV đối với những người nhận tinh trùng, noãn, phôi. Đây là các trường hợp được sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, theo quy định tại khoản 5, Điều 23 Luật bảo hiểm y tế số  25 / 2008 / QH12  thì không được hưởng bảo hiểm y tế. Vì vậy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thanh toán chi phí xét nghiệm HIV theo chế độ bảo hiểm y tế được.


Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Y tế cho ý kiến về vấn đề nêu trên làm cơ sở để hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng Giám đốc (để b/c);

  • BHXH các tỉnh, TP;

  • GĐB, GĐN;

  • Lưu: VT, CSYT (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Minh Thảo

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.