Open navigation

Công văn 10543/VPCP-KTTH Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông thủy sản

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10543/VPCP-KTTH
V/v giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông thủy sản

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


    Xét báo cáo của Bộ Công Thương tại văn bản số 8571/BCT-XNK ngày 15 tháng 9 năm 2017 về việc thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường nông thủy sản các tháng cui năm 2017 và thời gian tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

        Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai theo thẩm quyền các giải pháp phù hợp nhằm thúc đy xuất khẩu, phát triển thị trường các mặt hàng nông thủy sản; trong đó chú trọng phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành, nhất là tăng cường chia sẻ thông tin về tình hình sản xuất, thị trường, tiến trình tháo gỡ rào cản và đàm phán mở cửa thị trường, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông để định hướng thị trường, định hướng sản xuất và ngăn ngừa các thông tin không chính xác, gây bất lợi cho hoạt động xuất khẩu, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu; đề xuất Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

    Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ liên quan biết, thực hiện./.

    (Bản chụp văn bản số 8571/BCT-XNK ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương gửi kèm theo)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: NN, TKBT, TH, TGĐ C
ng TTĐT;
-
 Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.