Open navigation

Công văn 43781/CTHN-TTHT ngày 26/06/2023 Hướng dẫn chính sách thuế về giá bán trên hóa đơn

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43781/CTHN-TTHT

V/v hướng dẫn chính sách thuế về giá bán trên hóa đơn

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023

 Kính gửi: Chi nhánh công ty TNHH ô tô Ngôi sao Việt Nam
(Địa chỉ: Lô D5-1 Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Từ, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội; MST: 0303313001-001)

Trả lời công văn số 06092023/CV-ACC ngày 09/6/2023 của Chi nhánh công ty TNHH ô tô Ngôi sao Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”) hỏi về hóa đơn, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế:

+ Tại Điều 14 quy định các trường hợp ấn định thuế như sau:

“8. Mua, bán, trao đi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường.”

- Căn cứ Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế:

+ Tại Điều 87 quy định về hiệu lực thi hành như sau:

“3. Thông tư này bãi bỏ:

đ) Thông tư số 71/2010/TT-BTC ngày 07/5/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường;”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty có hoạt động xuất bán xe ô tô thì việc mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ phải theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường theo quy định tại Khoản 8 Điều 14 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định của pháp luật được trích dẫn nêu trên và đối chiếu với tình hình thực tế của Công ty để thực hiện đúng theo quy định.

Trong quá trình, thực hiện chính sách thuế nếu còn vướng mắc Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm Tra số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Chi nhánh công ty TNHH ô tô Ngôi sao Việt Nam được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
- Phòng TKT1;
 - Website Cục thuế;

- Lưu: VT,TTHT(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hữu Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.