Open navigation

Công văn 1847/TCT-CS ngày 17/05/2023 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1847/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2023

 Kính gửi: Trung tâm trọng tài Cửu Long
(Địa chỉ: Số 253AC2, đường số 4, Khu dân cư Cái Sơn - Hàng Bàng, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

Trả lời công văn số 01/CV-CLAC ngày 06/01/2023 của Trung tâm trọng tài Cửu Long về vướng mắc liên quan đến quy định của pháp luật về thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chính sách lệ phí môn bài:

- Căn cứ Khoản 5 Điều 2, Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017;

- Căn cứ Điều 24, Điều 25, Điều 27 và Điều 28 Luật trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội;

- Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế;

Căn cứ quy định trên, mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường hợp Trung tâm trọng tài Cửu Long được thành lập theo Giấy phép thành lập số 39/BTP/GP ngày 06/10/2022 của Bộ Tư pháp và Giấy đăng ký hoạt động số 02/TP/ĐKHĐ-TT ngày 02/11/2022 của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ cấp (Giấy phép thành lập và Giấy đăng ký hoạt động đều không có thông tin về vốn điều lệ, vốn đầu tư), nếu Trung tâm không phải thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật chuyên ngành, không thuộc trường hợp cấp giấy chứng nhận đầu tư thì áp dụng mức thu lệ phí môn bài theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Về chính sách thuế giá trị gia tăng:

- Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội;

- Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

- Căn cứ Điều 3 và Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ quy định trên, đề nghị Trung tâm trọng tài Cửu Long liên hệ với Cục Thuế thành phố Cần Thơ và cung cấp các hồ sơ cụ thể để xác định Trung tâm có phải là người nộp thuế giá trị gia tăng không và mức thuế giá trị gia tăng phải nộp để áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Trung tâm trọng tài Cửu Long biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Cục Thuế thành phố Cần Thơ;
- Vụ Pháp chế, Vụ CST (BTC);
- Vụ Pháp chế, Vụ Kê khai, Vụ DNNCN (TCT);
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.