Open navigation

Công văn 3664/TCT-TCCB ngày 18/08/2023 Xây dựng Quy định về hành vi vi phạm và áp dụng xử lý kỷ luật đối với công chức thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3664/TCT-TCCB

V/v xây dựng Quy định về hành vi vi phạm và áp dụng xử lý kỷ luật đối với công chức thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Để hoàn thiện Quy định về hành vi vi phạm và áp dụng xử lý kỷ luật đối với công chức thuế; xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách; Tổng cục Thuế đã có Công văn số 3337/TCT-TCCB ngày 04/8/2023 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố Dự thảo Quy định, đồng thời có kế hoạch làm việc với các Cục Thuế để rà soát, lấy ý kiến, hoàn thiện dự thảo.

Ngày 15/8/2023, Tổng cục đã làm việc với 10 Cục Thuế (Đợt 1), qua làm việc Tổng cục Thuế nhận thấy đa số các Cục Thuế chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng việc xây dựng quy định và danh mục các hành vi vi phạm, việc chuẩn bị nội dung, tài liệu làm việc chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, vì vậy, kết quả làm việc chưa đạt hiệu quả.

Để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Thuế, khẩn trương rà soát, xây dựng và hoàn thiện Quy định về hành vi vi phạm và áp dụng xử lý kỷ luật đối với công chức thuế; xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách; Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế:

1. Tổ chức họp với các Phòng, Chi cục Thuế để phổ biến, quán triệt chủ trương, chỉ đạo của Tổng cục Thuế trong việc các Cục Thuế cần rà soát, đề xuất Tổng cục các nội dung liên quan để sớm ban hành Quy định về hành vi vi phạm và áp dụng xử lý kỷ luật đối với công chức thuế; xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách; coi đây là nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện nghiêm túc.

2. Chỉ đạo các Phòng, Chi cục Thuế triển khai việc rà soát công việc tại đơn vị, lập Danh mục các hành vi vi phạm có thể phát sinh của công chức tại đơn vị, theo hướng “ở cơ quan Cục Thuế liệt kê danh mục theo từng Phòng; ở các Chi cục Thuế thì liệt kê danh mục theo từng Đội Thuế”, đảm bảo “càng chi tiết càng tốt, bám sát vị trí công việc theo từng đơn vị”. Trên cơ sở đó, Phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp, hoàn thiện Danh mục các hành vi vi phạm theo hướng: Mỗi Phòng thuộc Cục Thuế có 01 Danh mục hành vi vi phạm (trường hợp trong Phòng có nhiều lĩnh vực khác nhau thì chia thành các nhóm lĩnh vực nhỏ trong danh mục chung); đối với các Chi cục Thuế thì xây dựng bộ các Danh mục hành vi vi phạm theo từng Đội Thuế đảm bảo bao quát các hành vi vi phạm ở các Chi cục trực thuộc (trường hợp trong Đội có nhiều lĩnh vực khác nhau thì chia thành các nhóm lĩnh vực nhỏ trong danh mục chung); đồng thời lưu ý các hành vi vi phạm đặc thù phát sinh ở đơn vị để đảm bảo đầy đủ, bao quát các hành vi vi phạm có thể phát sinh (Danh mục hành vi vi phạm lập trên Excel để thuận lợi cho việc tổng hợp, hoàn thiện).

3. Công văn tham gia ý kiến của các Cục Thuế và các Danh mục hành vi vi phạm gửi về Tổng cục Thuế (Qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/8/2023; đồng thời gửi File dự thảo về thư điện tử: nvmanh@gdt.gov.vn và tnhoang@gdt.gov.vn để phục vụ công tác theo dõi, tổng hợp.

Tổng cục Thuế thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Q TCTr Mai Xuân Thành (để b/c);
 - Lưu: VT, TCCB.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
 Dương Văn Hùng

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.