Open navigation

Công văn 62656/CTHN-TTHT ngày 25/08/2023 Giá tính thuế tài nguyên

TỔNG CỤC THUẾ 
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62656/CTHN-TTHT

V/v giá tính thuế tài nguyên

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
MST: 0100106225
Địa chỉ: 44- đường Yên Phụ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được văn bản số 1900/NSHN-TCKT ngày 01/08/2023 của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội (Công ty) vướng mắc về việc giá tính thuế tài nguyên. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 6 Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế tài nguyên:

Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không được thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh quy định; Trường hợp giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh quy định thì tính thuế tài nguyên theo giá do UBND cấp tỉnh quy định.

4. Giá tính thuế tài nguyên trong một số trường hợp được quy định cụ thể như sau:

c) Đối với nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp, nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh mà không có giá bán ra thì giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh quy định theo nguyên tắc hướng dẫn tại khoản 5 Điều này.”

Căn cứ Điều 5 Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính quy định áp dụng khung giá tính thuế tài nguyên:

“4. Giá tính thuế tài nguyên tại Bảng giá tính thuế tài nguyên phải phù hợp với khung giá tính thuế tài nguyên (lớn hơn hoặc bằng mức giá tối thiểu và nhỏ hơn hoặc bằng mức giá tối đa) của nhóm, loại tài nguyên tương ứng quy định tại khung giá tính thuế tài nguyên, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 Thông tư này.” 

Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc giá tính thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác nước thiên nhiên không bán ra mà đưa vào sản xuất nước sạch là giá tính thuế đơn vị tài nguyên nước thiên nhiên khai thác do UBND quy định được hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư 152/2015/TT-BTC nêu trên phải đảm bảo lớn hơn hoặc bằng mức giá tối thiểu của nhóm, loại tài nguyên tương ứng quy định tại khung giá tính thuế tài nguyên được hướng dẫn tại khoản 4, Điều 5 Thông tư số 44/2017/TT-BTC.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 4 để được hỗ trợ giải quyết. 

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT4;
- Phòng NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT
, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hồng Thái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.