Open navigation

Công văn 4592/TCHQ-TXNK ngày 31/08/2023 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4592/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Công ty cổ phần công nghiệp và thương mại Q.
(Lô DVTM 9, đường s 7, KCN Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Q.7, TP. H Chí Minh)

Trả lời công văn số 05-2023/CN&TMQ ngày 21/7/2023 của Công ty cổ phần công nghiệp và thương mại Q đề nghị hướng dẫn giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa nhập khẩu theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 30/06/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội. Nghị định số 44/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2023.

Đ thi hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan đã có các công văn hướng dẫn: số 3431/TCHQ-TXNK ngày 30/6/2023 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 44/2023/NĐ-CP, số 4259/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023 hướng dẫn thuế GTGT đối với kim loại và sản phẩm kim loại đúc sẵn.

Đề nghị Công ty căn cứ Nghị định 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ, các công văn hướng dẫn của Tổng cục Hải quan để thực hiện và liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
 Lê Như Quỳnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.