BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3745/TCHQ-TXNK

V/v nhập khẩu miễn thuế ấn phẩm, tài liệu của hãng hàng không Cathay Pacific Airways Ltd

Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2016

 

 

Kính gửi: Văn phòng bán vé hãng hàng không Cathay Pacific Airways Ltd.

(Tầng 1 tháp Nội số 49 Hai Trưng, Hoàn Kiếm, nội)

 

Trả lời công văn số HANCX 2016/0401/MTNK ngày 01/4/2016 của Văn phòng bán hãng hàng không Cathay Pacific Airways Ltd về việc miễn thuế nhập khẩu thuế giá trị gia tăng hàng ấn phẩm, tài liệu của hãng Cathay Pacific Airways Ltd, Tổng cục Hải quan ý kiến như sau:

 

Căn cứ khoản 21 Điều 103 Thông số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quản thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì: Hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế được miễn thuế nhập khẩu. Thẩm quyền xét miễn thuế Cục Hải quan tỉnh thành phố nơi đăng tờ khai nhập khẩu.

 

Về thủ tục xử miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu ấn phẩm, tài liệu của Hãng hàng không Cathay Pacific Airways Ltd, ngày 28/7/2014, Tổng cục Hải quan đã văn bản số 9437/TCHQ-TXNK ngày 28/7/2014 hướng dẫn, đề nghị Văn phòng bán hãng hàng không Cathay Pacific Airways Ltd nghiên cứu, thực hiện.

 

Tổng cục Hải quan thông báo để Văn phòng bán hãng hàng không Cathay Pacific Airways Ltd được biết hoàn thiện đầy đủ hồ liên hệ trực tiếp với quan Hải quan nơi đăng tờ khai nhập khẩu để được xem xét và giải quyết cụ thể./.

 

 

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục HQ TP Nội (để t/h);

- Lưu: VT, TXNK (ThủyDT-3b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Mạnh Hùng