TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 584/GSQL-TH

V/v: vướng mắc C/O mẫu E

Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

 

Trả lời công văn số 529/HQLC-NV ngày 07/4/2016 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc địa chỉ của người xuất khẩu trên C/O khác với địa chỉ người xuất khẩu trên hóa đơn thương mại, Cục Giám sát quản về Hải quan ý kiến như sau:

 

Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu quan cấp C/O của Trung Quốc xác minh các C/O mẫu E dẫn trên thông báo khi kết quả xác minh.

 

Cục Giám sát quản về Hải quan trả lời để đơn vị biết./.

 

 

 

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH (3b).


KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn