TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 84/GSQL-TH

V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.


Tiếp theo công văn số 234/GSQL-TH ngày 23/3/2015 về việc xác minh C/O mẫu E số tham chiếu E154404045720002 cấp ngày 02/02/2015, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc đã không trả lời kết quả xác minh theo thời hạn được quy định tại Hiệp định ACFTA, Điểm c Khoản 1 và Khoản 4 Điều 18 Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương. Do đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện thủ tục từ chối các C/O mẫu E dẫn trên theo đúng quy định.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Công ty TNHH Giao nhận Vận tải và Thương mại INTRACO (thay trả lời);

(Đ/c: Số 16, ngõ 36, Kiều Hạ, Đông Hải 2, Hải An, TP. Hải Phòng)

  • Lưu: VT, TH (3b).


KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha