THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 141/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DỰ TRỮ QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 10362/BYT-KH-TC ngày 31 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

 1. Bộ Y tế xuất cấp (không thu tiền) trang thiết bị y tế thuộc hàng dự trữ quốc gia cho các bệnh viện được Bộ Y tế phân công tham gia phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng như sau:

  • Bệnh viện Phổi Trung ương: 36 thiết bị.

  • Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương: 198 thiết bị.

  • Bệnh viện Thống Nhất: 7 thiết bị.

  • Bệnh viện Phong Da liễu TW Quy Hòa: 107 thiết bị.

  • Quân khu I: 12 thiết bị.

  • Quân khu II: 8 thiết bị.

  • Quân chủng hải quân: 71 thiết bị.

  • Quân khu 9: 23 thiết bị.

 2. Căn cứ nhu cầu và nhiệm vụ của các đơn vị, Bộ Y tế phân bổ cụ thể số trang thiết bị nêu trên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Quốc phòng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh,

 • VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT,

  các Vụ: NC, KGVX, TH, TKBT;

 • Lưu: VT, KTTH(3).


KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNGVũ Văn Ninh