VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2638 / VPCP - ĐMDN

V/v chuẩn bị Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2016

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.


Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức Hội nghị với doanh nghiệp năm 2016 vào ngày 29 tháng 4 năm 2016 với tên gọi: Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước”. Mục tiêu: Đưa ra thông điệp của Thủ tướng Chính phủ: Doanh nghiệp là một động lực của phát triển kinh tế. Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi nhất để khởi nghiệp kinh doanh, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nội dung đề ra các giải pháp xây dựng thể chế nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp; giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu:


 1. Các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình giải quyết vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, đề xuất giải pháp tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp theo lĩnh vực phụ trách, trên địa bàn, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 4 năm 2016 để tổng hợp, đồng gửi Văn phòng Chính phủ.


 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

  Nam


  - Chuẩn bị ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ gồm các nội dung sau:


  + Thực trạng thể chế, môi trường kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp.


  + Các giải pháp của Chính phủ xây dựng thể chế, tạo môi trường kinh doanh mới, thuận lợi cho doanh nghiệp (có tiếp thu ý kiến của các Bộ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp).


  + Ý kiến giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo các Bộ ngành, địa phương giải quyết theo chức trách, nhiệm vụ.


  • Dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ về “Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước”.


   Các tài liệu nêu trên gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 25 tháng 4 năm 2016.

  • Chuẩn bị danh sách 50 đại biểu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gửi về Văn phòng Chính phủ trước 11h00 ngày 19 tháng 4 năm 2016.


 3. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)


  • Chuẩn bị báo cáo về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hiến kế tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, lành mạnh và bình đẳng, nêu các kiến nghị của doanh nghiệp và của VCCI; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 4 năm 2015 để tổng hợp, đồng thời gửi các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để trả lời theo thẩm quyền; gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


  • Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh soạn thảo cam kết về tạo môi trường kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp trên địa bàn.


  • Chuẩn bị danh sách 20 hiệp hội doanh nghiệp như: Phòng Thương mại Mỹ, EUROCHAM, Phòng Thương mại Nhật, Hàn Quốc...; 300 đại biểu doanh nghiệp dân doanh, gửi về Văn phòng Chính phủ trước 11h00 ngày 19 tháng 4 năm 2016.

 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ký cam kết với VCCI trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo môi trường kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp trên địa bàn.


 5. Căn cứ tầm quan trọng, mục đích, nội dung của Hội nghị, đề nghị các đồng chí Bộ trưởng các Bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bố trí thời gian tham dự.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ và các cơ quan biết, thực hiện./Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TTg, các PTTg;

 • VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, KTN, TH, TKBT; Cổng TTĐT;

 • Lưu VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Lê Mạnh Hà