BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4266 / TCHQ - TXNK 

V/v xác định mã số HS

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Văn Minh

(Số 55 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  125 / VM - XNK  ngày 26/4/2016 của Công ty TNHH Văn Minh kiến nghị về việc phân loại hàng hóa tại Thông báo kết quả phân tích số  664 / TB - CNHP  ngày 22/3/2016 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK - Chi nhánh Hải Phòng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Mặt hàng ethanol:


  • Theo chú giải pháp lý 2 Chương 29: Chương này không bao gồm: ... (b) Cồn êtylic (nhóm 22.07 hoặc 22.08); ...


  • Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 29.05: Nhóm này không bao gồm etanol (athyl alcohol), tinh khiết hay không tinh khiết


  • Tại Thông báo kết quả phân tích số  664 / TB - CNHP  ngày 22/3/2016, Công văn số  332 / CNHP - NV  ngày 11/5/2016, Trung tâm PTPL hàng hóa XNK - Chi nhánh Hải Phòng xác định mẫu hàng là ethanol có nồng độ lớn hơn 99,7% là cồn không biến tính. Do đó, mặt hàng bị loại trừ khỏi Chương 29 theo chú giải nêu trên và thuộc nhóm 22.07, mã số 2207.10.00.


 2. Mặt hàng N-heptane.


 • Theo chú giải pháp lý 1 Chương 29: Trừ khi có yêu cầu khác, các nhóm của Chương này chỉ bao gồm:


  1. Các hợp chất hữu cơ riêng biệt, đã được xác định riêng về mặt hóa học, có hoặc không chứa tạp chất;


  2. Các hỗn hợp của hai hay nhiều chất đồng phân của cùng một hợp chất hữu cơ (có hoặc không chứa tạp chất), trừ hỗn hợp các chất đồng phân hydro carbon mạch hở (trừ các chất đồng phân lập thể), no hoặc chưa no (Chương 27); ...

 • Tại Thông báo kết quả phân tích số  664 / TB - CNHP  ngày 22/3/2016, Công văn số  332 / CNHP - NV  ngày 11/5/2016, Trung tâm PTPL hàng hóa XNK - Chi nhánh Hải Phòng xác định mẫu hàng là hỗn hợp dung môi hydrocacbon (có thành phần Heptane: 85,65%; Methylhexane: 6,57%; Dimethylcyclopentane: 3,17%; Methylcyclohexane: 4,26%), thuộc phân đoạn dầu nhẹ, dạng lỏng. Do đó, mặt hàng bị loại trừ khỏi Chương 29 theo chú giải nêu trên và thuộc nhóm 27.10 mã số 2710.12.60.


Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Văn Minh biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Trung tâm PTPL hàng hóa XNK (để theo dõi);

 • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c); Lưu: VT, TXNK- PL-Thanh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Trịnh Mạc Linh