TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  31295 / CT - HTr 

V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: VPĐD HCP Healthcare ASIA PTE.LTD tại Hà Nội 

(Địa chỉ: 27 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

MST: 0106087064


Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số  01 / 2016  ngày 22/02/2016 của VPĐD HCP Healthcare ASIA PTE.LTD tại Hà Nội (Sau đây gọi tắt là Văn phòng đại diện) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


Căn cứ Thông tư số  111 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số  65 / 2013 / NĐ - CP  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định:


+ Tại tiết đ.4 Khoản 2 Điều 2 quy định các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:


“đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:


đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.”


Căn cứ Điều 4 Thông tư số  96 / 2015 / TT - BTC  ngày 22/06/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính như sau:


“2.9. Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động:


Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp...”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Văn phòng đại diện chi trả các khoản công tác phí, tiền đi lại cho các cá nhân theo định mức công tác phí cho mỗi nhân viên theo từng cấp bậc, định mức do VP vùng ở Châu Á quy định thì khoản phụ cấp này không phải hạch toán vào thu nhập tính thuế TNCN của người lao động

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để VPĐD HCP Healthcare ASIA PTE.LTD tại Hà Nội biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng TNCN;

  • Phòng Pháp chế;

  • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Mai Sơn