CHÍNH PHỦ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  03 / NQ - CP 

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015


NGHỊ QUYẾT


VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA ẤN ĐỘ VỀ HỢP TÁC VÀ TRỢ GIÚP LẪN NHAU TRONG CÁC VẤN ĐỀ VỀ HẢI QUAN


CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số  147 / TTr - BTC  ngày 08 tháng 12 năm 2014, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Ấn Độ về hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong các vấn đề về hải quan” (Hiệp định).


Điều 2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và phía Ấn Độ tổ chức triển khai thực hiện Hiệp định.


Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất thủ tục đối ngoại theo quy định hiện hành và thông báo cho các cơ quan hữu quan biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định./.Nơi nhận:

  • Các đồng chí thành viên Chính phủ;

  • Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao,

Tư pháp, Công Thương, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải;

  • VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, QHQT (3).PH

TM. CHÍNH PHỦ

 THỦ TƯỚNG


Nguyễn Tấn Dũng