BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  632 / TCHQ - TXNK 

V/v ghi nhận vướng mắc

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Sankei (Việt Nam)

(Khu A, lô N, số 28b-30a, đường số 14, KCX Tân Thuận, Q.7, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  12 - 2014 / SH - HT  ngày 19/12/2014 của Công ty TNHH Sankei (Việt Nam) đề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền nhập khẩu hàng hóa theo quy định tại Nghị định số  23 / 2007 / NĐ - CP  ngày 12/02/2007 của Chính phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang trao đổi ý kiến với các đơn vị liên quan để giải quyết vướng mắc về thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền nhập khẩu hàng hóa theo quy định tại Nghị định số  23 / 2007 / NĐ - CP  ngày 12/02/2007 của Chính phủ. Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Công ty TNHH Sankei (Việt Nam) và sẽ có công văn trả lời trong thời gian sớm nhất.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Sankei (Việt Nam) biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK(3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng