BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  833 / TCHQ - GSQL 

V/v Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Lào xuất khẩu gạo sang Việt Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  222 / BCT - KV1  ngày 09/01/2015 của Bộ Công Thương phản ánh về việc doanh nghiệp Lào xuất khẩu mặt hàng gạo sang Việt Nam qua cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình đang bị ách tắc hàng tại cửa khẩu do Hải quan Việt Nam không áp thuế ưu đãi cho mặt hàng gạo của Lào xuất khẩu sang Việt Nam. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo quy định tại Điều 7 bản Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào ký ngày 01 tháng 12 năm 2011 thì “trong thời hạn 90 ngày trước ngày Bản thỏa thuận này hết hiệu lực, nếu không bên nào đề nghị bằng văn bản về việc điều chỉnh, bổ sung hoặc chấm dứt bản thỏa thuận này, Bản thỏa thuận sẽ được mặc nhiên gia hạn thêm một năm. Thể thức gia hạn này sẽ được tiếp tục áp dụng tương tự cho mỗi năm tiếp theo”


Căn cứ quy định dẫn trên và ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số  222 / BCT - KV1  ngày 09/01/2015, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Lào xuất khẩu gạo sang Việt Nam tiếp tục được hưởng các ưu đãi trong Bản Thỏa thuận trong lúc chờ Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về việc tiếp tục gia hạn hoặc sửa đổi bản Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào để áp dụng cho năm 2015.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình biết, thực hiện.


(gửi kèm công văn  222 / BCT - KV1  ngày 09/01/2015 của Bộ Công Thương).Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh