BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1930 / TCHQ - TXNK 

V/v Phân loại mặt hàng Phân bón NK

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Phân bón Hữu cơ Mê Kông

(Đ/c:  102 / 10  Phạm Văn Chiêu, P9, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  01 / XNK - 2015  ngày 05/02/2015 của Công ty TNHH Phân bón hữu cơ Mê Kông đề nghị hướng dẫn áp mã thuế mặt hàng “Phân bón NPK bổ sung Hữu cơ Vigrow 16-3-3 với hàm lượng dinh dưỡng: N (Đạm): 16%P2O(Lân): 3%, K2O (Kali): 3%, Hữu cơ: 6%, dạng hạt, đóng gói  50kg / bao”  nhập khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư  49 / 2010 / TT - BTC  ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số  156 / 2011 / TT - BTC  ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số  164 / 2013 / TT - BTC  ngay 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế thì:

Nếu mặt hàng nhập khẩu của Công ty là Phân bón có nguồn gốc hoàn toàn từ động vật hoặc thực vật thì được phân loại vào nhóm 31.01 Phân bón gốc thực vật hoặc động vật, đã hoặc chưa pha trộn với nhau hoặc qua xử lý hóa học; phân bón sản xuất bằng cách pha trộn hoặc xử lý hóa học các sản phẩm động vật hoặc thực vật "

Nếu mặt hàng nhập khẩu của Công ty là Phân bón có thành phần là Phân khoáng, phân hóa học và phân hữu cơ hoặc là Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa ba nguyên tố là nitơ, phospho và ka li thì được phân loại vào nhóm 31.05 bao gồm các mặt hàng là “Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa hai hoặc ba nguyên tố cấu thành phân bón là nitơ; phospho và ka li; phân bón khác; các mặt hàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10 kg. 

Để phân loại chính xác mặt hàng nhập khẩu nêu trên cần phải căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, hàng hóa thực tế nhập khẩu và kết quả phân tích hàng hóa.

Do công văn đề nghị hướng dẫn áp mã của Công ty chưa gửi kèm hồ sơ, tài liệu liên quan đến mặt hàng nhập khẩu nên Tổng cục Hải quan chưa đủ cơ sở để trả lời mã số cụ thể đối với mặt hàng có tên thương mại là “Phân bón NPK bổ sung Hữu cơ Vigrow 16-3-3”. Đề nghị Công ty gửi bổ sung hồ sơ, tài liệu kỹ thuật nêu rõ nguồn gốc từng thành phần có trong sản phẩm, kết quả phân tích hàng hóa về Tổng cục Hải quan hoặc Chi cục Hải quan nơi Công ty dự kiến làm thủ tục nhập khẩu để được xác định mã số cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện../.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGLưu Mạnh Tưởng