BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1947 / TCHQ - GSQL

V/v xuất khẩu than

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty PT.Vietmindo Energitama

(Đ/c Uông Thượng, Uông Bí, Quảng Ninh)


Trả lời công văn số 025/LO/VE/MOF/A2-I/2015 ngày 23/01/2015 của Công ty PT.Vietmindo Energitama (Vietmindo) về việc xuất khẩu than, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo công văn số  8948 / VPCP - KTN  ngày 10/11/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải “1. Đồng ý về việc tận thu than thương phẩm từ xít thải tại khu vực mỏ... 2. Việc xuất khẩu than thực hiện theo quy định hiện hành”. Như vậy, nội dung công văn số  8948 / VPCP - KTN , Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đồng ý về việc tận thu than thương phẩm và yêu cầu việc xuất khẩu than thực hiện theo quy định hiện hành.


Để tạo điều kiện hỗ trợ và tránh tổn thất cho Công ty, Bộ Tài chính đã có văn bản số  17726 / BTC - TCHQ  ngày 04/12/2014 yêu cầu cơ quan Hải quan (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh) giải quyết thủ tục thông quan lô hàng than xuất khẩu của Công ty và đề nghị Công ty phải sớm bổ sung văn bản cho phép xuất khẩu than của cơ quan có thẩm quyền cho cơ quan Hải quan. Tuy nhiên đến nay Công ty chưa cung cấp bổ sung văn bản cho phép xuất khẩu than của cơ quan có thẩm quyền cho cơ quan Hải quan.


Ngày 04/12/2014, Bộ Tài chính đã có văn bản số  17725 / BTC - TCHQ  gửi Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị có ý kiến về việc xuất khẩu than thương phẩm của Công ty. Bộ Tài chính đề nghị trường hợp hạn mức năm 2014 đã xuất khẩu hết, số than tận thu xuất khẩu sẽ trừ vào hạn mức xuất khẩu năm 2015 của Công ty.


Ngày 31/12/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn số  5840 / BTNMT - ĐCKS  gửi Bộ Tài chính có ý kiến cụ thể: “về đề nghị xin được xuất khẩu lượng than sạch, khoảng 300.000 tấn thu hồi được từ “xít thải”; đây thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Trường hợp cho phép xuất khẩu bổ sung lượng than trên trong năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng ý với ý kiến của Bộ Tài chính sẽ trừ vào hạn mức xuất khẩu năm 2015”.


Ngày 06/01/2015, Bộ Công Thương có công văn số  24 / BCT - TCNL  gửi Bộ Tài chính có ý kiến cụ thể: “...để giúp Vietmindo thực hiện các hợp đồng đã ký kết với các đối tác kinh doanh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn hiện nay góp phần tăng cường, mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước Việt Nam và Indonesia, Bộ Công Thương thống nhất với nguyên tắc xử lý việc xuất khẩu than thương phẩm tận thu từ xít thải của Công ty PT. Vietmindo Energitama như đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số  17725 / BTC - TCHQ  ngày 04/12/2014”


Như vậy, theo ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu trên, cơ quan Hải quan lập phiếu theo dõi trừ lùi lượng than xuất khẩu năm 2015 là 330.541 tấn (trong đó 500.000 tấn được xuất khẩu trong năm 2015 trừ đi 169.459 tấn đã xuất khẩu vượt mức trong năm 2014) là đúng quy định và đảm bảo yêu cầu quản lý.


Tuy nhiên, về hạn mức xuất khẩu than năm 2015 thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty PT. Vietmindo Energitama báo cáo Bộ Công Thương về lượng than xuất khẩu trong năm 2015 để được trả lời.


Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty PT. Vietmindo Energitama được biết ./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Bộ Công Thương (để  p / hợp) ;

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường (để  p / hợp) ;

  • Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh (để t/h);

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Hoàng Việt Cường