VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1612 / VPCP - KTTH

V/v cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2015


Kính gửi : Bộ Tài chính


Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại Công văn số 2665 / BTC - TCT ngày 26 tháng 02 năm 2015 về việc Báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội tư vấn thuế Việt Nam tiếp tục triển khai đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội theo quy định tại Tiết c, Điểm 5, Mục I, Phần thứ nhất Nghị quyết số 01 / NQ - CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam;

  • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

  • Hội tư vấn thuế Việt Nam (số 18, Tam Trinh, Hà Nội);

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Kiều Đình Thụ, Trợ Iý TTgCP, các Vụ: TH, HC, TCCV, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp